Pályázati felhívás nagycsaládosok számára 2013. "üdülési csekk"

Megjelentek az Erzsébet-program 2013. évi pályázatai - Pályázati felhívás nagycsaládosok számára 2013 -ban is üdülési támogatásra pályázhatnak, többekközött a nagycsaládosok és az öregségi nyugdíjjal rendelkezők. Pályázni Január 15.-től  március 20.-ig lehet, elbírálás a pályamunkák beérkezésének a sorrendjében a keret tartalmáig, tehát a sajtóközlemény szerint érdemes sietni!

Kedvezményezettek köre:
 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) azon belföldi illetőségű magánszemélyeknek, aki munkavállalónak minősülnek és a pályázat beadását megelőző hónapban munkaviszonnyal rendelkeztek, valamint akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 2013. január 1-jén érvényes minimálbér összegét1, továbbá három vagy több – 20. életévüket a pályázat benyújtásának napjáig be nem töltött – gyermeket nevel saját háztartásában, akik után jogosultak családi pótlékra, valamint aki a fenti adatokat munkáltatói igazolással igazolni tudja.
A pályázat keretében egy adatlapon egy család pályázhat. Az adatlapon fel kell tüntetni a házastárs/élettárs adatait is. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a pályázók, akik 2012-ben az Alapítvány által nem részesültek támogatásban.
 
A pályázat keretösszege: 180 millió forint
 
A támogatás elnyerése esetén:
 
 a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5 000 Ft/fő önerő befizetésével;
 a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2 500 Ft/fő önerő befizetésével
veheti igénybe a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást.
Az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő 3 év alatti gyermek részére ingyenes, de a pályázati adatlapon kötelező megadni a kiskorú gyermekre vonatkozó adatokat.
 
Általános pályázati feltételek:
 
 a pályázat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével nyújtható be;
 egy pályázati adatlapon egy család nyújthat be pályázatot;
 egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet támogatásban;
 a hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelen;
 az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 a pályázó legkésőbb a benyújtást követő 15. munkanapig az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat eredményéről;
 
1 A minimálbér összege 2013. január 1-jétől 98.000,- Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (kézhez kapott) munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres juttatás, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összessége. Számítási mód: havi összes családi bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
 
 az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő 30 munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány következő bankszámlaszámára:
 
OTP Bank 11794008-20541121
 
 az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett állami üdülőkben, az ott megjelölt településeken vehetik igénybe a nyertes pályázók;
 a támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2013. március 20-ig állnak fenn;
 az üdülés helyszínére történő eljutást a pályázónak kell biztosítania;
 az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2013. december 31-ig vehető igénybe, amely határidő nem hosszabbítható meg.
 
Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül felhasználásra, a nyertes pályázó részére az önerő nem kerül visszafizetésre.
 
A pályázat benyújtható: 2013. március 20-ig
 
a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlapon.
 
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:


 Munkáltatói igazolások.
 Pályázói nyilatkozat, amely kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon nyújtható be